top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY ROBBHI

ČESKÁ VERZE

Tyto obchodní podmínky jsou vydány ROBBHI (Sole Trader), sídlo Lime Tree Barn, The Hoath Farm, Bekesbourne Lane, Canterbury, Kent, CT3 4AB, a vztahují se na všechny smlouvy uzavřené mezi ROBBHI jako prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webové adresy www.sportvanglii.cz

 

 

1. Status Sportvanglii.cz

ROBBHI (Robert Hirmer) je vlastníkem domény Sportvanglii.cz

 

Sportvanglii.cz (dále jen „prodávající“) nabízí služby spočívající v nákupu a prodeji vstupenek a ubytovacích balíčků (dále jen „vstupenky“) na kulturní a sportovní akce (dále jen „akce“). Prodávající není nijak spojen s žádným oficiálním organizátorem akcí, provozovatelem sportovišť nebo distribuční sítí pro akce, jestliže dále není uvedeno jinak.

 

2. Smluvní dokumenty a vznik smlouvy

Smlouva a obchodní podmínky se vztahují na prodej a nákup vstupenek na webové stránce www.sportvanglii.cz. Smlouva je platná okamžikem souhlasu stran s jejími podstatnými náležitostmi a účinná okamžikem úplného zaplacení dohodnuté ceny za domluvené služby. Za souhlas stran se mimo jiné považuje, pokud Kupující provede na webové stránce rezervaci služby pomocí tlačítka „objednat zájezd“. Není-li ve smluveném termínu zaplacena v plné výši dohodnutá cena, smlouva zaniká.
Nedílnou součást obsahu smlouvy tvoří tyto obchodní podmínky.

 

3. Zvláštní podmínky akce

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky kdykoliv. Prodávající může přidat do stávající uzavřené smlouvy specifické podmínky platné a závazné pro konkrétní akci do okamžiku konání akce. Tyto změny budou mít zpětnou platnost a budou se vztahovat na již uzavřené smlouvy. Kupující při objednání vstupenek či balíčků s těmito skutečnostmi výslovně souhlasí.

 

4. Dodání vstupenek

Prodávající je povinen dodat vstupenky v souladu s těmito obchodními podmínkami ke smlouvě. Prodávající je odpovědný za zajištění dodání vstupenek na adresu zamluveného hotelu. Prodávající však může dle svého uvážení udělit pokyn Kupujícímu, aby vstupenku převzal na místě určeném Prodávajícím, které se bude nacházet ve městě pořádání akce nebo v jeho blízkosti. Prodávající neodpovídá Kupujícímu ani jeho zákazníkům za nedodání nebo pozdní dodání veškerých dokumentů a materiálů vztahujících se k akci, jestliže takové prodlení bylo způsobeno jednáním nebo opomenutím provozovatele poštovních služeb.

 

Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající nemusí mít požadované vstupenky v držení v okamžiku uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy může Prodávající v souladu s podmínkami smlouvy obstarat vstupenky prostřednictvím neoficiální prodejní sítě.

 

5. Cena a způsob její úhrady

Kupující je povinen zaplatit cenu za vstupenku sjednanou ve smlouvě v souladu s těmito smluvními podmínkami. Veškeré faktury je povinen zaplatit včas a k okamžiku zamluvení vstupenky.

 

Prodávající výslovně uvádí a Kupující bere na vědomí, že uvedená cena vstupenky ve většině případů obsahuje provizi, která je připočítána k nominální hodnotě vstupenek nebo k hodnotě určené Prodávajícím. Ve většině případů smluvená cena vstupenky přesahuje nominální cenu vstupenky. Cena přesahující nominální hodnotu vstupenky představuje náklady Prodávajícího spojené s obstaráním vstupenek prostřednictvím neoficiální prodejní sítě a spravedlivou odměnu za úsilí spojené s obtížemi při obstarávání vstupenek na vysoce poptávané nebo již vyprodané akce.

 

Kupující bere na vědomí, že storno zájezdu do šesti týdnů před jeho uskutečněním je za poplatek 2000 Kč. V případě storna po této hranici ( akce se uskuteční za méně než šest týdnů) propadá celá čáska a Kupující nemá žádný nárok na její vrácení.

 

Kupující je povinen uvést Prodávajícímu jména všech svých zákazníků k okamžiku zamluvení akce, dále dostatečně identifikovat vedoucího skupiny zákazníků. Tyto údaje budou poskytnuty hotelu a fotbalovému klubu pořádajícímu akci. Každá následná změna jména podléhá administrativnímu poplatku 700 Kč s tím, že nejvyšší výše administrativního poplatku za skupinu zákazníku činí 3200 Kč.

 

V případě jakéhokoliv porušení povinností kupujícího vyplývajících z těchto obchodních podmínek a smlouvy může Prodávající ukončit smluvní vztah s okamžitou účinností. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za následky vyplývající z takového ukončení smluvního vztahu, které je způsobeno porušením povinností kupujícího. Prodávající je oprávněn si v takovém případě ponechat poměrnou část ceny zaplacené Kupujícím jako náhradu za náklady spojené s ušlým ziskem.

 

6. Zprostředkování letenek

Prodávající není nijak spojem s žádným prodejcem a distributorem letenek nebo leteckou společností. Prodávající zprostředkuje letenky pouze na výslovné přání kupujícího a to za úplatu 300 Kč za letenku. Prodávající nenese jakoukoli zodpovědnost za změnu letového provozu, změnu leteckého spojení či dokonce zrušení letu.

 

7. Změny a zánik smlouvy

Data a časy zápasů se mohou měnit v závislosti na požadavcích televizních společností nebo v závislosti na konání jiných akcí. Prodávající se zavazuje zveřejnit jakékoliv změny s největším možným předstihem. Dále se prodávající zavazuje kupujícího upozornit na veškeré možné změny termínu zápasů vyplývajících z účasti fotbalového klubu v pohárových soutěžích.

 

Pokud dojde k posunu času zápasu o maximálně 36 hodin oproti původnímu času konání zápasu, prodávající nabídne možnost změny ubytování, které umožní účast kupujícího na akci v posunutém termínu. Pokud se kupující rozhodne této nabídky nevyužít, není oprávněn požadovat po prodávajícím žádné finanční vyrovnání.

 

Při změně času zápasu o více než 36hodin může kupující zrušit své objednané služby a obdrží plnou náhradu odpovídající zaplacené ceně za objednané služby.

 

V případě změny o více než 36 hodin platí kupující poplatek za změnu rezervace ve výši 1200Kč. Kupující je dále povinen uhradit veškeré zvýšené náklady, které se mohou vzniknout v souvislosti se změnou hotelu.

 

Prodávající neodpovídá za žádné porušení smlouvy, které je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi a jejich následky, které prodávající nemohl ani při vynaložení odborné péče odvrátit a počítat s jejich vznikem v okamžiku uzavření smlouvy.

 

 

8. Porušení smlouvy ze strany kupujícího

Pokud kupující poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy a těchto obchodních podmínek, prodávající si vyhrazuje právo s okamžitou účinností ukončit smlouvu a i bez oznámení podniknout příslušné právní kroky směřující k uplatnění jeho práv vzniklých z porušení povinností kupujícím. Dále si vyhrazuje právo neumožnit takovému kupujícímu další použití webové stránky www.sportvanglii.cz. Pokud je smlouva ukončena z důvodů na straně kupujícího, nemá kupující žádné nároky z takto ukončené smlouvy.

 

 

9. Omezení odpovědnosti za porušení povinností prodávajícího

Kupující je oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu všechna práva vzniklá z porušení smlouvy prodávajícím s výjimkou případů uvedených v čl. 6.

Rozhodné právo a řešení sporů.

Všechny právní vztahy vzniklé ze smlouvy nebo na základě smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že všechny spory vzniklé v souvislosti se smlouvou budou řešit především dohodou. Nebude-li ji dosaženo, budou veškeré spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

 

10. Ztráta vstupenek

Pokud se vstupenky ztratí nebo budou odcizeny, je kupující povinen tyto skutečnosti oznámit Prodávajícímu co nejdříve. V případě odcizení vstupenek se doporučuje kupujícímu se neprodleně obrátit na policejní orgány. Kupující je povinen příslušnou spisovou značku policejního orgánu vyšetřujícího toto odcizení uvést prodávajícímu. Klub může povolit vydání duplikátu vstupenky dle svého uvážení a za takových podmínek, které klub považuje za vhodné.  Klub je oprávněn požadovat po kupujícím poplatek za vystavení duplikátu vstupenky, jehož výše se může lišit v závislosti na okolnostech případu. Úhradu tohoto poplatku není kupující oprávněn požadovat po prodávajícím.

 

 

11. Podmínky vztahující se k účasti na zápasech

Vstup na stadion nebude povolen tomu, kdo nedodržuje pravidla, na které odkazují vstupenky nebo organizátor akce. O tom, zda kupující splňuje tyto podmínky, rozhoduje přímo na místě organizátor akce. Za nesplnění těchto podmínek kupujícím nenese prodávající žádnou odpovědnost. Je povinností kupujícího dostavit se na stadion v neutrálních barvách, či barvách domácího týmu. Pokud na sobě budete mít oblečení, znaky či bude Vás oděv jinak sympatizovat s oděvem hostujícího týmu, nemusíte být na stadion vpuštěni!

ENGLISH VERSION

1. Status of Sportvanglii - Status of Purchaser.

ROBBHI (Sole Trader) is trading as Sportvanglii. Sportvanglii offers services of buying and selling tickets and hospitality packages (the “Tickets”) for sports and cultural events and tournaments (the “Events”). Sportvanglii is in no way affiliated with any official organiser, venue or box office, unless otherwise specified.

 

 

2. Contract Documents.

This Contract and these Terms and Conditions shall apply to and govern all sale and purchase of Tickets deriving from www.sportvanglii.cz. Purchaser and Sportvanglii agree to be bound by these Terms and Conditions accordingly. By clicking on the “Confirm” button, the agreement for sale and purchase of the Tickets (the “Contract”) is bindingly entered into on the Terms and Conditions as is set forth in the Contract.

 

The Contract consists of; (i) the Order Confirmation, (ii) the Order, (iii) any Event Specific Terms and Conditions, (iv) these General Terms and Conditions, and (v) any other information deriving from www.sportvanglii.cz applicable to the sale and purchase of Tickets.

 

3. Event Specific Terms and Conditions.

Sportvanglii reserves the right to revise the General Terms and Conditions at any time, and to add to the Contract a prevailing set of Event Specific Terms and Conditions valid and binding for a specific Event. Such amendments will be advised on www.sportvanglii.cz. Purchaser is therefore advised to periodically check www.sportvanglii.cz for updates. Such revisions and amendments will be given retroactive effect as to apply to all relevant Contracts entered into. When ordering Tickets for the relevant Event, Purchaser hereby expressly agrees to be bound by such Event Specific Terms and Conditions posted on www.sportvanglii.cz prior to the date of the Event.

 

4. Delivery of Tickets.

Sportvanglii shall be obliged to deliver the Tickets in accordance with the terms and conditions of the Contract. Sportvanglii will be responsible to ensure delivery of the Tickets to the hotel booked with the Event. However, Sportvanglii may, at its complete discretion, instruct Purchaser to pick up the Tickets at a pick-up location specified by Sportvanglii in or nearby the city of the Event. Sportvanglii shall not have any liability to you or any of your customers for any late delivery or non-delivery of any Event correspondence, documents or other materials where such delay results from the actions or omissions of any postal service provider.

 

Purchaser is hereby informed of that Sportvanglii may not be in possession of Tickets ordered hereunder at time of entry into Contract. Subsequent to formation of the Contract, Sportvanglii will subject to the other provisions of the Contract obtain such Tickets in the second hand market.

 

5. Price and Payment.

Purchaser shall pay the Ticket price as stipulated in the Contract, and in accordance with the terms and conditions hereof. Invoices must be paid in full at the time of booking.

 

Sportvanglii hereby discloses, and Purchaser hereby acknowledges, that the stated Ticket price in most cases contains a service charge or profit which has been added to the face value of, or to Sportvanglii`s price for, the Tickets. Typically, the price charged for a Ticket is substantially over face value. The amount charged over the face value of the Tickets represents Sportvanglii’s cost and mark up of obtaining the Tickets in the secondary market, and our fair compensation for the work and difficulty involved in obtaining Tickets for hard-to-get and sold-out Events.

 

You must provide us with all customer names at the time of booking, with the group leader clearly identified, as these names are all passed onto the hotel and football club. Any subsequent name changes will incur an administration fee of £20 per ticket, up to a maximum of £100 per group booking.

 

Upon any breach of the provisions above, Sportvanglii may, upon notice, terminate the Contract with immediate effect. Sportvanglii shall not incur any liability with respect to such termination, and reserves any right it may have at law or under contract for Purchasers’ default. Sportvanglii may in addition keep any partial payments made by Purchaser as compensation for costs incurred and/or loss of profit.

 

6. Changes and Cancellation.

The dates and times of all UK football matches are subject to alteration, due to TV or rescheduling as a result of another match taking precedence. Reasonable endeavours shall be made by Sportvanglii to publicise any fixture change as far in advance as possible. At the time of your enquiry Sportvanglii will also advise of any known potential fixture changes subject to a particular club’s progression in one of the cup competitions.

 

Where a fixture is rescheduled for any reason whatsoever to a kick-off time within 36 hours of the previously confirmed time, we will, subject to availability, offer the option to change the night of the accommodation booked to coincide with the fixture change. This change does not constitute a significant change and no refund will be payable if Purchaser decides to cancel their match ticket and hotel. For fixture changes of 36 hours or more, Purchaser may cancel their match ticket and hotel, and receive a full refund.

 

In the event of a fixture change outside of the 36 hours, we will for a nominal fee transfer the booking to another fixture at a cost of £40 per booking. Purchaser will be liable for the increase in any costs as a result of the fixture changing to a higher category of game, or the hotel being changed to a higher classification.

Where any match is cancelled, abandoned or postponed, Sportvanglii shall have no liability to you except that, following any cancellation, abandonment or postponement of a home match, Purchaser shall be entitled to attend the rearranged match (if any).

 

Purchaser shall be obliged to give information about supporting preferences when ordering Tickets. Sportvanglii will endeavor to deliver Tickets with seating/located in accordance with the preferred and specified supporter section but may not warrant that these specifications are met. The parties therefore agree that Sportvanglii will not become in breach of the Contract due to not meeting such specifications. When Tickets are purchased for groups (2 or more persons), Sportvanglii only warrants seating/location where stated specifically.

 

Sportvanglii might not be able to inform about changes in the Event program or content. Purchaser is therefore requested to check the official Event organiser or Event website for any changes in the Event program or content.

 

Within 6 weeks of the match date, you will be liable to pay 100% of the package price if you wish to cancel any package. Any bookings cancelled more than 6 weeks from the event date will incur a £50 cancellation charge per person.

 

 

7. Force Majeure.

Sportvanglii shall not be liable for any delay in the performance or non-performance of the Contract due an occurrence beyond its control, provided that such occurrence could not have been foreseen by Sportvanglii at the time of entry into the Contract and it could not have been avoided or its consequences overcome.

 

8. Purchaser’s Breach of Contract.

If the Purchaser violates the terms of this Contract, Sportvanglii shall bar Purchaser from any future use of www.sportvanglii.cz, terminate the Contract immediately and without notice, and/or take the appropriate legal action against Purchaser. Termination of the Contract due to the Purchaser’s breach of the Contract gives the Purchase no right to refunds of any payments made by Purchaser. Furthermore, Sportvanglii reserves any right and remedy it may have against Purchaser at law or under contract due to Purchaser’s default.

 

All packages are designed for home supporters or neutral fans. Please note individual clubs’ policies apply and any supporters found actively or visually supporting the away team are liable to be removed from the ground with no refund given.

 

9. Indemnity.

Subject to the provisions of Clauses 6 and 7, Purchaser shall release, defend, indemnify and hold harmless Sportvanglii, its subsidiaries, suppliers, affiliates, officers, agents and other partners and employees from any loss, liability, claim or demand.

 

10. Exclusive Remedies – Limitation of Liability.

The liability for breach of the warranty as expressly stated in Clause 6, and for changes and cancellation as expressly stated in Clause 7, shall be Purchaser’s sole liability towards Sportvanglii for breach of the warranty, cancellation, changes or any default by Sportvanglii under this Contract.

The relationship between Sportvanglii and Purchaser shall be governed and interpreted in accordance with UK law.

11.  Loss of tickets.

If Tickets are lost, stolen or misplaced, you must report this to Sportvanglii as soon as possible. If Tickets are stolen, the Purchaser should also contact the Police immediately and the relevant crime number should be quoted in all correspondence with Sportvanglii. The Club may authorise the issue of duplicate Tickets in its absolute discretion and on such terms and conditions as the Club considers appropriate. Unless otherwise directed by the Club, there shall be a fee charged to the customer for the issue of any such duplicate. The level of such fee at the relevant time shall vary depending on the specific circumstances and the Purchaser shall be informed of it prior to the issue of any such duplicate.

 

12.  Conditions relating to attendance at matches.

No Ticket Holder will be permitted access to the Stadium unless they comply with the relevant dress code (as directed by the Clubs from time to time) that applies to their Ticket. Whether any Ticket holder complies with the dress code shall be at the sole discretion and judgement of the Club.  No away shirts will be allowed under the terms of this agreement.

 

 

 

bottom of page